پس از اجرای موفق سامانه آرد در آذربایجان شرقی در سال 90 ؛ این سامانه مورد استقبال مسئولین خراسان رضوی و شمالی قرار گرفت به طوری که پس از اجرای این سامانه در خراسان رضوی و به گفته مدیر عامل محترم شرکت غله منطقه 5 ؛ سرانه مصرف این استان پس از اجرای سامانه بیش از 35 درصد کاهش یافت ؛ چنانکه مصرف ماهانه آرد استان از متوسط 80 هزار تن هم اينک به ميزان حدود 50 هزار تن رسیده بود که در اوج پيک مصرف آرد و نان در استان در مجموع کل مصرف در ماه به حدود 54 هزار تن می باشد ؛ در حالي که تا قبل از اجراي اين سامانه در ماه هاي پيک و اوج مصرف اين رقم به 83 هزار تن می رسید. شایان ذکر است که خراسان رضوی دارای دومین شهر پرجمعیت کشوربوده وباتوجه وجود ماهانه بیش از 2 میلیون نفر زایر و مسافر در مرکز استان ، این سامانه توانسته در طی 3 سال گذشته صرفه جویی چشمگیری را در چنین استانی بوجود بیاورد واز اتلاف منابع وهدر رفت سرمایه ملی و دولت بشکل مکانیزه و سیستمی جلوگیری نماید.