ویژگی های ردیاب :

1- محاسبه اتوماتیک مالیات خالص هر حقوق بگیر

2- امکان کپی از لیست ماه های قبل

3- امکان تعریف سقف مالیاتی

4- دریافت خروجی اکسل از ریز لیست های حقوق بگیر

5- امکان تعریف چند کارفرما در نرم افزار

6- محاسبه مالیات متعلقه ، حقوق ماه های گذشته کارفرما

7- امکان تعریف کارمند غیر اصلی جهت مشمول نمودن کل مبلغ حقوق

8- سازگاری کامل با فرمت جدید سال 1395 دارایی

9- امکان چاپ خلاصه لیست و ویرایش لیست حقوق

10 - امکان پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار